Strategia Loimaan kaupungin metsänomistukselle ja -käytölle

 

Loimaan kaupunki on merkittävä metsänomistaja, jolla on noin 800 hehtaaria metsää. Vuosittaiset hakkuutulot ovat noin 150 000 euroa, mutta vuonna 2019 hakkuut lähes kaksinkertaistettiin kunnan taloustilanteen korjaamiseksi.

 

Loimaan kaupungin internet-sivujen mukaan ”kaupungin omistamien metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmat laaditaan hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien käsittelyssä pyritään huomioimaan kaupungin laajentuminen ja metsien virkistyskäyttö sekä luontoarvot.”

 

Metsäsuunnitelma on vuosille 2015–2024, mutta kaupungilla ei ole pitkän aikavälin strategista suunnitelmaa metsänomistukselle ja metsien käytölle.

 

Vihreät valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupunki laatii metsästrategian, jossa otetaan kantaa ainakin:

– ilmaston- ja luonnonsuojelun tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, esimerkiksi vapaaehtoiset Metso- ja Helmi-ohjelmat

– maisemanhoitoon ja kulttuuriarvoihin

– metsien virkistys- ja retkeilykäyttöön ja esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tarpeisiin

– puutaseeseen ja toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on estää ns. pääomahakkuut kaupungin äkkinäiseen rahantarpeeseen

– tavoitteisiin metsänhoitomenetelmistä, esimerkiksi avohakkuiden välttämisestä ja soveltuvien jatkuvan kasvatuksen menetelmien käytöstä

– riskienhallintaan liittyen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta aiheutuviin myrsky- ja hyönteistuhoihin

– metsäsertifiointiin, jonka avulla luonto- ja taloudelliset arvot voidaan yhteensovittaa

– soveltuvien metsätilojen ja -alueiden myymiseen

 

Metsästrategia tulee tuoda kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Strategia ohjaa metsäsuunnitelmien laatimista ja muuta metsiin liittyvää operatiivista toimintaa pitkäjännitteisesti.

 

Loimaalla 16.11.2020

Vihreät valtuustoryhmä

Laura Kilpiö, Sampsa Heinonen, Mia Salonen