Vuosittain laadittava henkilöstöraportti antaa paljon hyödyllistä tietoa henkilöstön tilanteesta. Se sisältää myös päätelmiä ja jonkin verran toimenpide-ehdotuksiakin, mutta näillä ei ole todellista vaikutusta ilman selkeitä, sitovia tavoitteita. Siksi kaupungille pitää laatia henkilöstöstrategia, johon kirjataan tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi esimerkiksi

  • rekrytoinnista
  • ammattitaidon kehittämisestä
  • työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta eläkeikään asti
  • työturvallisuudesta (sisältäen terveen sisäilman)
  • riittävästä ja oikein kohdennetusta resursoinnista.

Työterveyspalveluiden osalta tavoitteet ja käytännöt on kirjattu selkeästi, koska kyse on ostopalvelusta. Samalla tavalla jokainen kaupungin viranhaltija ja työntekijä on viime kädessä täissä veronmaksajilla, joiden edustaja kaupunginhallitus on. Henkilöstöstrategia on työnantajan tahdonilmaus työntekijöiden suuntaan, ja raportointi on kytkettävä näihin sitoviin tavoitteisiin. Pelkkä budjetti ei riitä vaan strategia sisältää myös laadulliset tavoitteet.

Vihreä valtuustoryhmä
Laura Kilpiö
7.8.2017