Loimaan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelman mukaan Loimaan päiväkodeista 30 %:lla on vihreä lippu tai muu ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstä v. 2016. Vuosi 2016 alkaa olla puolessa välissä eikä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi ole aloitettu. Seuraavan kauden toimintaa suunniteltaessa pitäisi kaikissa yksiköissä aloittaa kestävän kehityksen ohjelman laatiminen.

Kestävän kehityksen ohjelmissa keskeisiä asioita ovat lasten ja nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, jatkuvan kehittämisen periaate, ympäristökuormituksen vähentäminen ja kestävän kehityksen teemojen sisällyttäminen kasvatukseen ja opetukseen. Teemoja voivat olla mm. jätteiden synnyn ehkäisy, energiansäästö, kestävä kulutus, lähiympäristö, monikulttuurisuus ja yhteisöllisyys.

Kestävän kehityksen ohjelma antaa ryhtiä päiväkodin tai koulun kestävän kehityksen kasvatukseen. Ohjelmaan kirjataan tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi leikki- ja oppimisympäristöissä, opetuksessa ja arjessa. Jotta asiat tulisivat myös oikeasti tehdyksi, ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikatauluista, resursseista ja seurannasta. Toimintaa arvioidaan ja ohjelmaa päivitetään vuosittain.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaikilla Loimaan kaupungin päiväkodeilla ja kouluilla on vuoteen 2018 mennessä oltava oma kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä valtuustoryhmä esittää myös, että Loimaan kaupunkiin suunnitteilla oleva uusi päiväkoti tulisi olemaan ympäristökasvatukseen erikoistunut kestävän kehityksen päiväkoti.

Loimaan Vihreä valtuustoryhmä
Susanna Huolman
20.6.2016