HINKU-hanke (Kohti hiilineutraalia kuntaa) oli Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2007 viidessä eri kunnassa käynnistämä hanke, jonka rahoittajina olivat ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, työ- ja elinkeinoministeriö sekä eri yrityskumppanit. Tämän hankkeen työtä jatkaa nyt HINKU-foorumi, jossa on mukana 30 kuntaa ja suuri joukko yrityksiä, kunnista muun muassa Laitila, Mynämäki ja Uusikaupunki. Mukana olevat tahot ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja päästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 %:n päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-toimintaan kuuluu kaupungin omien toimien, mm. energiaomavaraisuudessa, lisäksi tiivis yhteistyö muiden hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa sekä kaupungin asukkaiden ja yritysten mukaan ottaminen. Osassa kuntia on muun muassa käytössä kunnan verkkosivuilla palvelu, jossa asukkaat voivat itse ehdottaa toimia päästöjen vähentämiseksi.

Projektista on saatu runsaasti positiivisia kokemuksia esimerkiksi Uudessakaupungissa, jossa kaupungin aktiivisella suhtautumisella päästöjen vähentämiseen ja hyvällä yhteistyöllä alueen yritysten kanssa on saatu runsaasti investointeja ns. cleantech yritysten toimesta. Myös Uudenkaupungin maine on kohentunut juuri hyvänä ympäristönä uusille yrityksille sekä puhtaana kaupunkina sinne muuttaville uusille asukkaille.

Kuntien, jotka haluavat mukaan HINKU-foorumiin, on täytettävä Suomen ympäristökeskuksen asettamat laatukriteerit. HINKU-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueen toimijoihin, kuten asukkaisiin, maatalousyrittäjiin ja yrityksiin siten, että alueen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Loimaan kaupunki liittyy mukaan HINKU-foorumiin ja asettaa tavoitteekseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 80 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

Loimaalla 25.4.2016

Vihreiden valtuustoryhmä
Susanna Huolman